Súgó

A honlap ezen része csak a tagszervezeti (a honlap bal oldalán történő) bejelentkezés után érhető el!

   

Postacímünk: H-9401 Sopron, Pf.: 217.

Telefonszám: +36/70-938-9400

e-mail-cimunk 

Név: *
E-mail: *
Tárgy:
Üzenet: *
Ellenőrző kód:


Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Tájékoztató a foglalkoztatók részére

közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatban

Változás 2013. július 1-től!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban szabs. tv.), valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (továbbiakban Tvr.) szabályozza a közérdekű munka végrehajtását. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető munkalehetőségekről.

2013. július 1-től a foglalkoztatói nyilvántartásba közérdekű munkavégzésre kijelölhető munkaköröket a szerint kell megkülönböztetni, hogy a Szabs. tv. alapján elkövetőt, vagy a Tvr. alapján elítéltet, illetve mindkettőt foglalkoztatni kívánnak a munkáltatók.

Az alábbi táblázatban felsorolásra kerültek kiemelt betűvel a két jogszabály alapján közérdekű munkalehetőség bejelentésre kötelezett munkáltatók, illetve azok a foglalkoztatók, akik bejelenthetik igényüket..  

 • Az eddig nem kötelezően bekerülő vagyonkezelő szervezetek mostantól kötelesek bejelenteni adataikat, de foglalkoztathatnak elkövetőt és elítéltet is.
 • Az állami vagy önkormányzati fenntartású oktatási, szociális, vagy egészségügyi intézmények eddig is kötelesek voltak adataik bejelentésére, azonban mostantól minden más tevékenységű állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény is kötelezett adatai bejelentésére, azonban ők kizárólag elítéltet foglalkoztathatnak, elkövetőt nem.
 • A foglalkoztatók közé belépett több olyan szervezettípus is (pl. bármilyen civil vagy gazdálkodó szervezet tevékenységi megkötés nélkül), akik kizárólag elítélteket foglalkoztathatnak, szabálysértést elkövetőket nem.

Szabs. 141/A. § (5)

 1. helyi önkormányzat és önkormányzati társulás
 2. költségvetési szerv
 3. állami és önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény
 1. egyházi fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény
 2. közfoglalkoztatók közül (2011. évi CVI. tv. 1. § (3) f)-j) pont)

-          az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

-          vízitársulat,

-          erdőgazdálkodó,

-          szociális szövetkezet

a vasúti pályahálózat-működtető szervezet

1979. évi 11. tvr. 61. § (3)

 1. központi és helyi önkormányzati költségvetési szerv
 2. állami és önkormányzati fenntartású intézmény
 3. állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam vagy önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet
 1. helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezet
 2. egyházi fenntartású intézmény
 3. közhasznú jogállású szervezet
 4. civil szervezet
 5. gazdálkodó szervezet

Az egyházi fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény elítéltet foglalkoztathat, azonban elkövető foglalkoztatójaként csak akkor vehető fel a foglalkoztatói nyilvántartásba, ha nyilatkozatban vállalja az elkövető foglalkoztatását és az ezzel járó értesítési, együttműködési és ellenőrzési kötelezettségeket. Más egyházi fenntartású intézmény nyilatkozat nélkül is vállalhatja elítélt foglalkoztatását.

A foglalkoztató a mellékelt „Bejelentő lapon” a székhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központ járási munkaügyi kirendeltségén jelentheti be a foglalkoztatói nyilvántartás szerinti adatokat.

2013. július 1-ig minden foglalkoztatónak, aki korábban, szabálysértési ügyhöz kapcsolódóan jelentett be közérdekű munkalehetőséget, munkakörönként nyilatkoznia kell arról, hogy büntető ügyben elítélt személyt is kíván-e alkalmazni közérdekű munkára, vagy nem. Továbbá nyilatkozni kell a felajánlott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztatói tevékenységről, TEÁOR-ról.

A foglalkoztatói nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • foglalkoztató megnevezése, elérhetősége(i)
 • közérdekű munka jellege, foglalkoztató tevékenysége (TEÁOR) munkakör megnevezése, leírása (az adott munkakörben büntetőügyben közérdekű munkára ítélt személyt foglalkoztat-e)
 • a foglalkoztató által közérdekű munkavégzésre igényelt létszám, külön a szabálysértést elkövető személyek, és külön a büntetőügyben elítélt személyek száma
 • közérdekű munkavégzés helye
 • közérdekű munkavégzés tartama (órákba meghatározott mértéke)
 • a napi munkaidő legkisebb és legmagasabb mértéke
 • közérdekű munka szabad- és munkaszüneti napokon végezhető-e
 • az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb száma (külön a szabálysértést elkövető személyek, és külön a büntetőügyben elítélt személyek száma)
 • munkavégzéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság mértékére és az alkalmasság hiánya miatt kizárt munkakörökre vonatkozó adatokat.

Szabálysértési ügyben kiszabott, vagy önként vállalt közérdekű munka végrehajtása

A kirendeltség a foglalkoztatói nyilvántartás alapján az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembevételével jelöli ki a foglalkoztatót a közérdekű munka végrehajtására. A kijelölés „kijelölő lappal” történik, amelyet a kirendeltség ad át az elkövetőnek. A kijelölésről a kirendeltség értesíti a foglalkoztatót.

A közérdekű munkára kötelezett személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében is - díjazás nélkül végzi a közérdekű munkát. A közérdekű munka, napi munka végzés időtartama elkövetőkszámára 4 és 8 óra között lehet, havonta legalább 24 óra.

A kijelölt foglalkoztatónak haladéktalanul értesíteni kell a kirendeltséget, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget, illetve ha a közérdekű munka lehetősége a kijelölt időtartam előtt megszűnt, ezért más munkahely kijelölése indokolt. Az értesítés mintáit a munkaügyi kirendeltség adja át a közérdekű munka bejelentésekor.

A foglalkoztatónak az elkövetőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra kell utalnia, a közérdekű munka megkezdése előtt. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját az elkövetőnek kell fizetnie.

A kirendeltség az elkövető számára olyan foglalkoztatót jelöl ki, ami:

 • az elkövető lakó- vagy tartózkodási helye szerinti településen működik
 • vagy aminek megközelítése tömegközlekedési eszközzel az egy órát nem haladja meg
 • az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának megfelel, és
 • a munkáltató a foglalkoztatásba beleegyezik.

Abban az esetben, ha az elkövető felkeresi a kijelölt foglalkoztatót és átadja a „kijelölő lapot”, akkor a foglalkoztató juttatja vissza a kitöltött „kijelölő lapot” a kiállító kirendeltségre.

A kijelölt foglalkoztató köteles:

 • az elkövetőt közérdekű munkával foglalkoztatni,
 • a közérdekű munka végrehajtásáról nyilvántartást vezetni,
 • az elkövetővel kapcsolatosan kért felvilágosítást az állami foglalkoztatási szervnek és a szabálysértési hatóságnak megadni.

Az állami foglalkoztatási szolgálat a közérdekű munka végrehajtását ellenőrizheti.

Büntető ügyben kiszabott közérdekű munka keretében történő foglalkoztatást érintő legfontosabb szabályok

A büntetőügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtása a pártfogó felügyelői szolgálatok feladata lesz, azonban a pártfogó felügyelők a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által üzemeltetett foglalkoztatói nyilvántartás alapján fognak foglalkoztatót kijelölni az elítéltek számára. Az elítélt a munkakötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a foglalkoztató a pártfogi felügyelővel köteles tartani a kapcsolatot.

Elítéltek számára a napi munkavégzés időtartama 4 és 12 óra között lehet, de a heti 48 órát nem haladhatja meg. A foglalkoztatóval a közérdekű munka tartamára nem létesül munkaviszony.

A munkahely kijelölése előtt a pártfogó felügyelő köteles a kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatás mellett egyeztetni a kijelölhető munkahellyel. Ha a pártfogó felügyelő az elítélt foglalkoztatására nem tud munkahelyet kijelölni, úgy a szabálysértési ügyhöz kapcsolódóan bejelentett munkakörök közül is jelölhet ki foglalkoztatót.

Elítélt esetében a munkahely kijelölése előtt a pártfogó felügyelő foglalkoztathatósági szakvélemény kiadása érdekében kezdeményezi az elítélt foglalkoztathatósági vizsgálatát. A pártfogó felügyelő a szakvélemény bemutatásától számított 15 napon belül határozatban jelöli ki a munkáltatót. A munkáltatónak nincs foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettsége, a foglalkoztathatósági szakvélemény elég a foglalkoztatáshoz.

Az elítélt foglalkoztatására kijelölt foglalkoztató köteles:

 • az elítéltet közérdekű munkával foglalkoztatni
 • napi 4, de legfeljebb 12 óra időtartamban foglalkoztatni, de a heti 48 órát nem haladhatja meg
 • biztonságos munkavégzés irányítását, feltételeit biztosítani
 • a munkavégzéshez szükséges balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi tűzvédelmi, tájékoztatást megadni
 • az elítéltnek a munkavégzéssel okozott kárt megtéríteni
 • a pártfogó felügyelő által megküldött nyilvántartást és jelenléti ívet vezetni
 • az elítéltről kért tájékoztatást a pártfogó felügyelőnek megadni
 • értesíteni a pártfogó felügyelőt arról, ha az elítélt
  • a büntetés letöltését megkezdte
  • ha a munkakötelezettségének nem tesz eleget
  • ha új munkahely kijelölése tűnik célszerűnek
  • rendkívüli esemény következett be a munkavégzésben
  • ha az elítélt a közérdekű munkát teljesítette.

A közérdekű munka keretében foglalkoztatható létszámot a munkaügyi kirendeltségek aktualizálják folyamatosan a saját, illetve a pártfogó felügyelők által történő munkahely kijelölés alkalmával.

2013. június 1.

comments

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

   
   

   
December 2019
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
2019. december 7. Szombat
Ambrus

 
A Nap kel 07:24-kor,
nyugszik 16:00-kor.
 

 
Holnap
Mária, Marion
napja lesz.
   

Partnereink  

   

Szolgáltatóink

   

Statisztika

Látogatók
77
Cikkek
84
Cikkmegtekintések találatai
210294
   

www.pafi.hu
Keresés az érvényes pályázatok között
   

Oldalainkat 32 vendég és 0 tag böngészi

   

Keresés

   
© bognarbela.hu

Belépés tagszervezeteknek